Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Rostislav Pavlik IČO 87077710,  se sídlem Jana Čapka 723, 738 01 Frýdek-Místek a kupujícího. Společnost prodávajícího je zapsaná v Živnostenském rejstříku magistrátu města Frýdek-Místek. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodejce - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem tedy přijetím objednávky prodejcem. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Toto přijetí, prodejce potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu nebo momentálně není schopen danou objednávku vyřídit.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně e-mailem nebo telefonicky kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu jako náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, a podobně.

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit v případě odstoupení od smlouvy, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, objednávce. Technické údaje jako rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje jsou uvedené na webových stránkách prodejce, kde vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů, ti si vyhrazují právo učinit technické změny na výrobku. Vždy se snažíme tyto informace ověřovat a provádíme jejich kontrolu, i přesto nelze nepřesnost zcela vyloučit. Jakmile se o těchto nesrovnalostech prodávající dozví, dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu) v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde by měla být barva či obsah setu výrobků detailně popsán případně se může kupující informovat u prodejce.

 

Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky či e-mailem cenu a termín dodání. Cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, změnu v objednávce nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, bude seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:
  • prostřednictvím elektronického obchodu prodejce.
  • elektronickou poštou viz sekce kontakty.
  • telefonicky viz sekce kontakty.
  • osobně

 

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

Seznam zboží na stránkách prodejce je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodejce nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Zrušení objednávky -  zákazník i prodejce mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky prodejcem. Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky viz sekce kontakty.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupujcí, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího tedy od doručení odstoupení od smlouvy, za předpokladu že je splněna povinnost odevzdání prodávajícímu nepoškozené zboží.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodejci v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodejcem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech objednávek:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato.
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • na dodávku audio a video nahrávek, počítačových programů a dalších ochranně balených produktů porušil-li kupující jejich originální obal

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci veškerá přijatá plnění.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodejce dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě delší dodací lhůty je zákazník o prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodejce, a to na území celé České a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. V případě nevhodného výběru dopravy bude po schválení odběratelem, typ dopravy změněn.

 

Cena dopravy zboží

Balíky a zásilky do 30 Kg posíláme Českou poštou kde cena přepravného a balného při platbě převodem na účet je 150 Kč včetně DPH a cena přepravného a balného při platbě dobírkou je 200 Kč včetně DPH.

Balíky a zásilky nad 30 Kg a stejně tak palety posíláme společnosti PPL kde cena je vždy stanovena dle váhy a místa doručení. Přehled cen přepravy toho druhu lze nalézt na stránkách přepravce na adrese www.ppl.cz popřípadě nás kdykoli kontaktovat pro přesné stanovení ceny.


 

Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách prodejce jsou platné ke dni objednání zboží. Doba platnosti těchto cen je do doby, než bude prodejcem změněna. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím a případná recyklace.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.

 

Způsob uhrazení ceny

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně prodejce, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet prodejce pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

 

Převzetí zboží

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně prodejce rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně prodejce před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně prodejce se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Tato doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího viz sekce kontakty, nebo jiné místo dle informací od prodejce. Při uplatnění reklamace zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 622 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit, dále pak typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady.

Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, disket, CD, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm nebylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout, při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence.

V zájmu rychlejšího vyřízení odběratel může reklamaci uplatnit přímo v nejbližším autorizovaném servisním středisku dané značky, jehož adresu můžete získat dotazem či nalézt na našich stránkách případně na stránkách výrobce.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Prodejce či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. ta je třicetidenní.

 

Ochrana osobních údajů


Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu za účelem úspěšného splnění smlouvy a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu prodejce sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Prodejce je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle platné právní úpravy.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních, dopravních nákladů a poplatku na recyklaci.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.       

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
logo
Položka vložena do objednávky